TP235 リソース覚書


・IRQ 使用状況

IRQ 01 Keyboard
IRQ 02 
IRQ 03 赤外線 PnP シリアルポート (*PNP0510)
IRQ 04 通信ポート (COM1)
IRQ 05 ES1879 Plug and Play AudioDrive
IRQ 06 標準フロッピーディスクコントローラ
IRQ 07 ECP プリンタポート (LPT1)
IRQ 08 
IRQ 09 
IRQ 10 CardBus Controller Richo RL5C475 / USB Open Host Controller
IRQ 11 
IRQ 12 PS/2 互換マウスポート
IRQ 13 
IRQ 14 OPTi Viper Max Dual PCI IDE Controller
IRQ 15 


・Windows 98 プロパティ状況

CardBus Controller Ricoh RL5C475
 IRQ 10
 MEM 02000000 - 02000FFF
 MEM 02001000 - 02001FFF
 MEM 02002000 - 02002FFF

Keyboard
 IRQ 01
 IO 0060 - 0060
 IO 0064 - 0064

Sound
ES1879 Control Interface
 IO 0800 - 0807
ES1879 Plug and Play AudioDrive
 IRQ 05
 DMA 01, 05
 IO 0220 - 022F
 IO 0388 - 038B
 IO 0330 - 0331

Video
Chips and Tech. 65555 PCI
 MEM 000A0000 - 000AFFFF
 MEM 000B0000 - 000BFFFF
 IO 03B0 - 03BB
 IO 03C0 - 03DF
 MEM 20000000 - 20FFFFFF
 MEM 000C0000 - 000CAFFF
 MEM 02040000 - 0207FFFF

Network
赤外線 PnP シリアルポート (*PNP0510)
 IRQ 03
 DMA 00
 IO 02F8 - 02FF

HDC
OPTi Viper Max Dual PCI IDE Controller
 IO 01F0 - 01F7
 IO 03F4 - 03F6
 IRQ 14
 IO 1000 - 100F
プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)
 IO 01F0 - 01F7
 IO 03F6 - 03F6
 IRQ 14
 IO 1000 - 1007

FDC
RIOS 3-mode Floppy (Sub Note)
標準フロッピーディスクコントローラ
 IRQ 06
 DMA 02
 IO 03F0 - 03F5

Port (COM/LPT)
ECP プリンタポート (LPT1)
 IRQ 07
 DMA 03
 IO 03BC - 03BF
 IO 07BC - 07BF
仮想赤外線 COM ポート
仮想赤外線 LPT ポート
通信ポート (COM1)
 IRQ 04
 IO 03F8 - 03FF

Mouse
PS/2 互換マウスポート
 IRQ 12

USB
OPTi 82C861 PCI to USB Open Host Controller
 IRQ 10
 IO 02003000 - 02003FFF
USB ルート ハブ